Wielki obrazek tła

Art Hopak

Stowarzyszenie Art Hopak

Stowarzyszenie zostało założone w 2014 roku. Ma na celu wspieranie rozwoju młodzieży w Polsce, w oparciu o doświadczenie Międzynarodowej Federacji Bojowego Hopaka.

Stowarzyszenie realizuje projekty związane z rozwojem młodzieży, polepszaniem ich stanu zdrowia oraz zwiększeniem aktywności społecznej.

Stowarzyszenie zajmuje się wychowaniem i duchowym rozwojem swoich członków.

Celami Stowarzyszenia są:
 • organizacja, upowszechnianie, rozwój i popularyzacja sztuki walki Boyovyi Hopak;
 • wspieranie działań z zakresu sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na aktywne współdziałanie w rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego – działanie na rzecz faktycznych zmian społecznych;
 • zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji, działanie na rzecz mniejszości etnicznych i narodowych oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;
 • aktywny udział w imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych na terenie kraju i poza jego granicami;
 • promocja, wspieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego, profesjonalnego i amatorskiego uprawiania sportu;
 • podnoszenie świadomości społecznej odnośnie szkodliwości alkoholu i tytoniu oraz walka z uzależnieniami;
 • wychowanie i duchowy rozwój członków Stowarzyszenia;
 • kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych wśród członków;
 • kultywowanie Hopaka jako dziedziny sztuki walki w aspekcie ideowym, kulturowym, społecznym i wychowawczym;
 • jednoczenie ludzi, pragnących rozwijać i wspierać sztukę Hopak.

Nasze projekty

Mały obrazek tła
Przyjazd Założyciela Stylu Wołodymyra Pyłata
Wiosną 2015 roku Warszawę odwiedził mistrz sztuk walki założyciel stylu Bojowy Hopak Wołodymyr Pyłat.

Masz pomysł na współpracę?

Skontaktuj się z nami